ODCIENIE REGIONALIZMU

To mikroprojekt podjęty przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu, którego celem jest stałe prezentowanie bogactwa regionu nad którym „archiwalną pieczę” sprawuje bolesławiecki oddział. Chcemy pokazać i przypomnieć o wydarzeniach, które miały tu miejsce, o ludziach którzy tu żyli, o tym wszystkim, co znajduje odzwierciedlenie w zasobach archiwów państwowych.

Powiaty

Celem projektu jest ukazanie istotnych zdarzeń i procesów historycznych zachodzących na obszarze właściwości Oddziału w Bolesławcu tj trzech powiatach: bolesławieckim, lubańskim i zgorzeleckim w oparciu o zasoby archiwalne, wzbogacone o obiekty spoza archiwów państwowych. Istotne wydarzenia i procesy zachodzące w powiatach i gminach miały swoje źródła w decyzjach władz wyższego szczebla. Bez ich prezentacji nie możliwe jest ukazywanie zdarzeń i procesów historycznych zachodzących regionalnie np.: endemiczne zjawisko osiedlenia się w powiecie bolesławieckim Polaków z Bośni i Hercegowiny w byłej Jugosławii wymaga prezentacji źródeł przechowywanych w zasobach Archiwum Akt Nowych w Warszawie i Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Władze lokalne tylko w części uczestniczyły w procesie repatriacji i osiedleniu się tej ludności. Podobnie rzecz się ma z wieloma wydarzeniami politycznymi, społecznymi czy gospodarczymi jak np.: osadnictwem wojskowym w powiatach nadgranicznych, ludnością romską, osadnictwem greckim w Zgorzelcu, Akcją Wisła, wyborami itd. Władze powiatowe i gminne często dostarczały jedynie danych źródłowych dla instytucji wyższego szczebla lub były organami wykonawczymi. Z punktu widzenia badaczy lokalnych czy hobbystów, dostępność do archiwaliów online może być niekiedy jedyną możliwością dotarcia do istotnych źródeł na interesujące ich tematy. Może być też wskazówką, gdzie szukać informacji. Archiwalia takie w sposób uniwersalny mogą służyć także edukacji młodzieży. Adam Baniecki, Barbara Grzybek, Olga Hałat

Powiat bolesławiecki Adam Baniecki, Osadnictwo Polaków z byłej Jugosławii w powiecie bolesławieckim w latach 1946- 1947
Powiat lubański Barbara Grzybek, Romowie w Lubaniu 1948-1955 źródła Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu,
"O obywatelstwie Państwa Polskiego" – na przykładzie dokumentów mieszkanki z miejscowości Pobiedna,(powiat lubański),1946-1947.
Powiat zgorzelecki Olaga Hałat, Związek Uchodźców Politycznych z Grecji w Polsce im. Nikosa Belojannisa Oddział w Zgorzelcu w latach 1954 -1984

Projekt "Odcienie regionalizmu": Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu (szczegóły)
Projekt mapy powiatów: Ryszard Bacmaga (Pracownia digitalizacji i reprografii Archiwum Państwowego we Wrocławiu)
Logo projektu: Ryszard Bacmaga i Olga Hałat.

O projekcie (pdf)