Lekcje archiwalne

Wersja do wydrukuPDF version

Archiwum Państwowe we Wrocławiu wraz z oddziałami zamiejscowymi organizuje dla młodzieży lekcje archiwalne połączone z pokazem archiwaliów. Poniżej prezentujemy tematy zajęć wraz z ich krótkim opisem. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania bliższych informacji:

 

  • Archiwum Państwowe we Wrocławiu – mgr Danuta Płókarz tel. (71) 328-81-01 w. 31

  • Oddział w Jeleniej Górze – mgr Ivo Łaborewicz tel. (75) 644-99-40

  • Oddział w Legnicy- mgr Edyta Łaborewicz tel. (76) 856-34-78

  • Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim – dr Bartosz Grygorcewicz tel. (74) 817-35-40

  • Oddział w Bolesławcu – dr Adam Baniecki tel. (75) 738-34-03

 

Tematy zajęć:

        1.  „Historia wybranej miejscowości – moja mała ojczyzna” – AP Wrocław, AP Kamieniec Ząbkowicki

Wykład (prelekcja) połączony z prezentacją materiałów archiwalnych dotyczących historii wybranej miejscowości. Celem zajęć jest zainteresowanie historią regionalną, nabycie umiejętności syntetycznego odtworzenia dziejów historii regionalnej, a także ukazanie najważniejszych materiałów archiwalnych umożliwiających zobrazowanie historii regionu

2.  „Poszukiwania genealogiczne” – AP Wrocław, AP Kamieniec Ząbkowicki, AP Legnica

Wykład połączony z pracą z tekstem źródłowym. Zajęcia mają na celu zainteresowanie przeszłością własnej rodziny, nabycie umiejętności prawidłowego odtworzenia własnej linii przodków (również w formie graficznej) oraz utrwalenie pojęć: genealogia, przodkowie, linia żeńska i męska, rodowód, metryka, księgi metrykalne i urzędów stanu cywilnego.

3.  „Źródła archiwalne w zasobie Archiwum Państwowego” – AP Wrocław, AP Kamieniec Ząbkowicki, AP Legnica, AP Bolesławiec

Wykład połączony z prezentacją przykładowych materiałów archiwalnych ukazujących różne rodzaje źródeł archiwalnych przechowywanych w Archiwum (ikonografia, źródło pisane, kartografia, dokumentacja techniczna). Celem zajęć jest nabycie umiejętności rozpoznawania i klasyfikowania źródeł archiwalnych oraz utrwalenie pojęć: źródło archiwalne, księga, pergamin, pieczęć, mapa.

4.  „Od pergaminu do dyskietki” – zapis źródłowy na różnych formach utrwalania informacji – AP Wrocław, AP Kamieniec Ząbkowicki, AP Legnica, AP Bolesławiec

Wykład połączony z prezentacją wybranych archiwaliów (pod kątem materiałów wykorzystanych do ich sporządzenia) – dokument pergaminowy, papierowy, poszyt, taśmy magnetofonowe, filmowe, mikrofilmy, dyskietki. Omówienie technik sporządzania różnych nośników informacji, dokonanie charakterystyki różnych nośników informacji.

5.  „Przemysł i gospodarka Ziemi Kłodzkiej po II wojnie światowej” – AP Kamieniec Ząbkowicki

Wykład połączony z prezentacją wybranych materiałów archiwalnych obrazujących strukturę gospodarczą Ziemi Kłodzkiej i prezentacją multimedialną. Celem zajęć jest zapoznanie z tradycjami gospodarczymi i z przemianami w strukturze przemysłu Ziemi Kłodzkiej oraz ukazanie znaczenia gospodarczego tego regionu dla gospodarki Polski.

6.  „Przemysł włókienniczy rejonu Gór Sowich w latach 1945-1956.” – AP Kamieniec Ząbkowicki

Wykład połączony z prezentacją wybranych materiałów archiwalnych obrazujących działalność zakładów przemysłu włókienniczego i prezentacją multimedialną. Zajęcia mają na celu zapoznanie z formami organizacji przemysłu włókienniczego w rejonie Gór Sowich, ukazanie tradycji włókienniczych regionu oraz specyfiki działalności zakładów produkcyjnych.

7.  „Zagospodarowanie turystyczne Ziemi Kłodzkiej po roku 1945” – AP Kamieniec Ząbkowicki

Wykład połączony z prezentacją wybranych materiałów archiwalnych związanych z działalnością organizacji i firm związanych z turystyką i prezentacją multimedialną. Celem zajęć jest popularyzacja turystyki i historii regionalnej, ukazanie znaczenia Ziemi Kłodzkiej dla rozwoju turystyki na obszarze Sudetów oraz zapoznanie z turystycznym dziedzictwem tego regionu.

8.  „Zdroje Ziemi Kłodzkiej w XIX-XX wieku” – AP Kamieniec Ząbkowicki

Wykład połączony z prezentacją wybranych materiałów archiwalnych dotyczących uzdrowisk Ziemi Kłodzkiej oraz dokumentów upamiętniających pobyt w uzdrowiskach osób zasłużonych. Prezentacja multimedialna. Celem zajęć jest omówienie specyfiki uzdrowisk Ziemi Kłodzkiej, zapoznanie z tradycjami lecznictwa uzdrowiskowego oraz prezentacja sławnych kuracjuszy (F. Chopin, F. Mendelson, L. Zamenhoff, W. Churchill, W. Wilson).

9.  „Akta osiedleńcze jako źródło do poznania zmian demograficznych na terenie powiatu świdnickiego w latach 1945-1955” – AP Kamieniec Ząbkowicki

Wykład połączony z prezentacją wybranych materiałów archiwalnych – akt osiedleńczych i prezentacją multimedialną. Celem zajęć jest ukazanie migracji ludności po II wojnie światowej (wysiedlenie Niemców, napływ repatriantów, reemigrantów i przesiedleńców), przedstawienie losów ludzkich, wzajemnych relacji sąsiedzkich wśród osiedlanych, a także przemian gospodarczych i wpływu państwa na strukturę agrarną wsi

10.  „Źródła historyczne – czego potrzebuje historyk dla poznania przeszłości” – AP Bolesławiec, AP Legnica

Pokazanie przykładowych źródeł pisanych, wyjaśnienie pojęcia źródło historyczne i ukazanie systematyzacji źródeł, wskazanie na rolę archiwaliów w badaniach historycznych oraz archiwum, jako instytucji przechowującej pamięć zbiorową.

11.  „Mała ojczyzna – jak ją poznawać” – AP Bolesławiec

Pokazanie i omówienie materiałów archiwalnych związanych z losami indywidualnymi osób: akt meldunkowych, akt Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, akt o charakterze osadniczym. Uwypuklenie wagi historii regionalnej i ukazanie związków pomiędzy losami jednostki a dziejami zbiorowości.

12.  „Dzieje i zasób Archiwum Państwowego Oddział w Jeleniej Górze” – AP Jelenia Góra

13.  „Źródła do dziejów regionu” – AP Jelenia Góra

14.  „Dzieje Jeleniej Góry” – AP Jelenia Góra

15.  „Jeleniogórscy kronikarze i ich kroniki” – AP Jelenia Góra

16.  „Dzieje i dorobek jeleniogórskich drukarń (1709-1998)” – AP Jelenia Góra